Polityka prywatności

Za pomocą niniejszego komunikatu REINER GROUP informuje użytkowników strony internetowej o swojej Polityce ochrony danych osobowych, aby mogli oni swobodnie i dobrowolnie decydować, czy chcą podać dane osobowe, które mogą być od nich wymagane.

REINER GROUP zobowiązuje się aktualizować swoją Politykę ochrony danych osobowych zgodnie z ewentualnymi zmianami legislacyjnymi i orzeczniczymi. Takie zmiany będą publikowane na tej stronie internetowej, zapewniając użytkownikowi niezbędne zasoby, aby uzyskać do nich dostęp i zapoznać się z nimi. W każdym przypadku relacje z użytkownikami będą regulowane przepisami obowiązującymi dokładnie w momencie uzyskania dostępu do witryny.

1. Administrator danych.

Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez REINER GROUP, której adres podatkowy to Polígono Industrial Itziar, parc. 7 – 20820 Deba (Gipuzkoa), HISZPANIA.

Użytkownik może dobrowolnie przekazać nam dane osobowe za pośrednictwem formularza gromadzenia danych lub za pośrednictwem podanych w tym celu adresów e-mail. Podanie jakichkolwiek danych osobowych za pośrednictwem formularza i adresów e-mail na tej stronie oznacza akceptację i zgodę na ich przetwarzanie na warunkach wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

2. Cele przetwarzania danych osobowych.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych ma następujące cele:

  • Udzielanie odpowiedzi na zapytania, prośby lub wnioski.
  • Przekazywanie informacji drogą elektroniczną w związku z zapytaniem.

3. Uzasadnienie prawne.

Podstawami prawnymi uzasadniającymi wyżej wymienione przetwarzanie są zgoda użytkownika oraz uzasadniony interes REINER GROUP w jak najlepszym świadczeniu usług.

4. Odbiorcy danych osobowych.

Żadne dane nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że jest to prawnie wymagane.

5. Prawa osób, których dane dotyczą.

Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, cofnięcia udzielonej zgody oraz wniesienia skargi do organów nadzorczych.

Użytkownicy mogą skorzystać z przysługujących im praw, a także ogólnie skonsultować się we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych, za pomocą pisemnego wniosku skierowanego do podmiotu odpowiedzialnego, REINER GROUP, pocztą elektroniczną na adres consultas@reiner.es lub pocztą tradycyjną na następujący adres: Polígono Industrial Itziar, parc. 7 – 20820 Deba (Gipuzkoa), HISZPANIA, w obu przypadkach z dopiskiem „Dane osobowe”, a do wniosku należy dołączyć kopię dowodu osobistego lub innego oficjalnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W każdym przypadku użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość podanych danych, a REINER GROUP zastrzega sobie prawo do wykluczenia każdego użytkownika, który podał fałszywe dane, bez uszczerbku dla wszelkich innych działań, które mogą mieć zastosowanie na mocy prawa. Użytkownik jest odpowiedzialny za informowanie o wszelkich zmianach podanych danych osobowych.

6. Okres przechowywania danych.

Przechowujemy dane osobowe użytkowników wyłącznie w zakresie, w jakim są nam one potrzebne do wykorzystania ich w celu, w jakim zostały zebrane, oraz zgodnie z podstawą prawną ich przetwarzania. Będziemy przechowywać dane osobowe tak długo, jak długo użytkownik pozostaje połączony z administratorem i tak długo, jak administrator nie skorzysta z prawa do usunięcia, anulowania i/lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

W takich przypadkach będziemy przechowywać dane odpowiednio zablokowane, bez ich wykorzystywania, tak długo, jak może to być konieczne do dochodzenia lub obrony roszczeń lub tak długo, jak z ich przetwarzania może wynikać jakikolwiek rodzaj odpowiedzialności prawnej, prawnej lub umownej, na którą należy zwrócić uwagę i dla której konieczne jest ich odzyskanie.

7. Środki bezpieczeństwa.

REINER GROUP przyjęła poziomy bezpieczeństwa ochrony danych osobowych wymagane przez obowiązujące przepisy, w zależności od rodzaju przetwarzanych informacji, oraz wdrożyła inne dodatkowe środki techniczne i środki będące w jej zasięgu, aby zapobiec zmianie, utracie, przetwarzaniu lub nieuprawnionemu dostępowi do dostarczonych danych osobowych. REINER GROUP gwarantuje, że zastosowała odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zagwarantowania bezpieczeństwa informacji i poufności danych przesyłanych nam za pośrednictwem Internetu.